Od 1. ledna 2023 platí novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která zavádí úpravu postupu pro rozdělení vyrobené elektřiny v bytovém domě mezi obyvatele bytového domu, v jehož prostorech je výrobna elektřiny instalována. Každému zákazníkovi, který se rozhodne v bytovém domě účastnit této formy sdílení zůstávají všechna práva, například právo na volbu a změnu dodavatele elektřiny. Navíc má tento zákazník možnost si zvolit, v jakém poměru bude v rámci spolupracující skupiny zákazníků spotřebovávat elektřinu, vyrobenou ve společné výrobně elektřiny. Na takto spotřebované elektřině z vlastní výroby uspoří zákazníci obchodní i regulovanou platbu vztaženou na MWh, tedy na objem spotřebované elektřiny. Spotřebu vyrobené elektřiny a záznam průběhu bude provádět příslušný provozovatel distribuční soustavy (dále jen „PDS“), který hodnoty o vyrobené elektřině zaznamená, zpracuje, vyhodnotí a následně předá operátorovi trhu a obchodníkovi ke zúčtování každému ze zákazníků.

Spolupracující skupina zákazníků podílejících se na této speciálně formě rozdělení elektřiny (dále jen „účastníci sdílení“) sestává z jednoho vůdčího odběrného místa (OMv) a libovolného počtu přidružených odběrných míst (OMp). Všechna tato odběrná místa musí být připojena do jedné hlavní pojistkové skříně, neboť se jedná o sdílení elektřiny bez využití distribuční soustavy.

OMv je odběrné místo účastníka sdílení (byt, provozovna nebo společné prostory bytového domu), ve kterém je připojena výrobna elektřiny. Výrobna elektřiny (včetně systémů pro ukládání vyrobené elektřiny) je připojena do OMv obdobným způsobem, jakým se připojují výrobny u rodinných domů, tedy za elektroměr OMv (z pohledu PDS). Tento elektroměr musí být vyměněn za průběhový a musí mít schopnost měřit odběr elektřiny ze sítě i dodávku elektřiny do sítě ve čtvrthodinových intervalech. Instalaci takového elektroměru zajistí příslušný PDS na základě uzavřené smlouvy o připojení (dále jen „SoP“).

OMp jsou odběrná místa účastníků sdílení, kterým je podle definovaného klíče alokována elektřina vyrobená ve zdroji připojeném do OMv a zároveň přímo nespotřebovaná v OMv. OMp tak mohou tuto elektřinu spotřebovávat. Za účelem správného rozdělení (alokace) vyrobené elektřiny z výrobny připojené do OMv mezi příslušná OMp, musí být OMp rovněž osazena průběhovým elektroměrem. V tomto případě stačí průběhový elektroměr měřící ve čtvrthodinových intervalech odběr elektřiny ze sítě. Instalaci elektroměru zajistí příslušný PDS na základě uzavřené SoP, případně její změny.

Odběrná místa zákazníků, kteří se do sdílení elektřiny v rámci bytového domu nechtějí zapojit nebo nesplňují podmínky pro sdílení (např. nelze instalovat průběhové měření), nejsou mezi účastníky sdílení zahrnuta. Jejich práva a povinnosti přitom nejsou sdílením elektřiny v bytovém domě nijak dotčena.

Připojení a provoz výrobny elektřiny ve vůdčím odběrném místě

Dle stávajícího znění energetického zákona (§ 3)  je možné provozovat výrobnu bez licence do 50 kWp. Podstatou sdílení vyrobené elektřiny je „virtuální“ rozdělení dodávky do sítě z výrobny instalované v OMv mezi jednotlivá OMp. Z pohledu účastníků sdílení je velmi důležitá optimalizace výše instalovaného výkonu výrobny a klíče pro rozdělení/alokaci vyrobené elektřiny v rámci bytového domu tak, aby byla optimálně uspokojena spotřeba v jednotlivých odběrných místech zákazníků.

U OMv musí být uzavřena smlouva s obchodníkem, který převezme odpovědnost za odchylku pro případné dodávky do distribuční soustavy, a to nejpozději ke dni zahájení sdílení, jinak nebude sdílení aktivováno. Může a nemusí se jednat o stejného obchodníka, se kterým má zákazník v OMv uzavřenou smlouvu na spotřebu elektřiny.

Stanovení alokačního klíče

Je nezbytné, aby si účastníci sdílení elektřiny vzájemně odsouhlasili tzv. alokační klíč, který je obsahem přílohy č. 25 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou.  Podle tohoto alokačního klíče bude při vyhodnocení provedeném PDS pro příslušná OMp (podíly uvedené v procentech) rozdělována elektřina dodaná do hlavního domovního vedení bytového domu (dále „HDV“) z OMv mezi jednotlivá OMp. Do vyhodnocení vstupuje pouze elektřina dodaná z OMv do HDV, tedy ta část výroby, která nebyla v OMv přímo spotřebována.

Alokační klíč sdílení může mít zatím pouze statickou formu (alokace předem smluveného procentuálního podílu pro jednotlivá OMp, maximálně však do výše jejich jednotlivých spotřeb). Množství vyrobené elektřiny z OMv, které se nepodaří přímo spotřebovat v OMv a ani alokovat mezi příslušná OMp, bude PDS vyhodnoceno jako dodávka z OMv do distribuční soustavy. V horizontu několika let se předpokládá rozšíření statického alokačního klíče o tzv. druhé kolo alokace, kdy se část zbylé dodávky z OMv znovu „přerozdělí“ podle poměru zbylých spotřeb OMp.

Fakturace účastníků sdílení elektřiny již bude vycházet z alokací upravených hodnot odběru v jednotlivých OMp a upravených hodnot dodávky do distribuční soustavy z OMv. Fakturace je zajišťována obchodníkem, příp. obchodníkem a PDS, pokud není uzavřená sdružená smlouva s obchodníkem. U jednotlivých OMp dojde v souvislosti s instalací průběhového elektroměru ke změně fakturačního období z ročního na měsíční.

Modelový příklad rozdělení vyrobené elektřiny v bytovém domě

 

Zdroj: Energetický regulační úřad

 • FVE vyrobila v dané čtvrthodině 12 kWh;
 • Vlivem spotřeby v OMv (2 kWh) byla dodávka do HDV k alokaci mezi jednotlivá OMp 10 kWh;
 • Přidružená OM mají nastaven alokační klíč v poměru OMp1 30 %, OMp2 30 %, OMp3 40 %;
 • OMp1 spotřebovalo v dané čtvrthodině 3 kWh, tato spotřeba byla při nastavené alokaci 30 % z 10 kWh plně pokryta z instalované FVE. Upravená spotřeba pro fakturaci je 0 kWh;
 • OMp2 spotřebovalo v dané čtvrthodině 4 kWh, tato spotřeba byla při nastavené alokaci 30 % z 10 kWh pokryta z instalované FVE z části (3 kWh). Upravená spotřeba pro fakturaci je 1 kWh;
 • OMp3 spotřebovalo v dané čtvrthodině 1 kWh, tato spotřeba byla při nastavené alokaci 40 % z 10 kWh plně pokryta z instalované FVE. Upravená spotřeba pro fakturaci je 0 kWh;
 • Potenciál alokace zůstal v rozsahu 3 kWh nevyužit a tím pádem upravená dodávka OMv do distribuční soustavy v dané čtvrthodině po alokaci je 3 kWh.

Volba dodavatele elektřiny

Všichni účastníci sdílení elektřiny mají i nadále možnost volby svého dodavatele elektřiny. Není podmínkou, aby byl evidován stejný dodavatel u všech odběrných míst, která se sdílení elektřiny v domě účastní.

Účastníci sdílení (OMv i OMp) mohou využívat jednotarifní i dvoutarifní distribuční sazby D i C s výjimkou základních sazeb D01d, C01d a sazby C62d. Zákazníci, kteří mají distribuční sazby D01d nebo C01d a chtějí se účastnit sdílení elektřiny jako OMv nebo OMp, si tedy musí požádat o změnu distribuční sazby, zpravidla na D02d nebo C02d.

Jak postupovat při instalaci výrobny elektřiny a jejím rozdělení v bytovém domě

Při přípravě a realizaci projektu je na úrovni skupiny účastníků sdílení elektřiny nutno učinit řadu rozhodnutí a kroků. Tyto lze rozdělit do tří základních fází:

 1. ověření technické realizovatelnosti projektu v rámci bytového domu;
 2. instalace solární elektrárny a její připojení do zvoleného OMv;
 3. registrace OMv a OMp prostřednictvím PDS.

Cílem první fáze je identifikovat všechny technické předpoklady stavby a překážky, které by mohly nastat v průběhu samotné realizace projektu a v nejhorším případě celý projekt znemožnit. V této fázi se zájemci mohou obrátit na kvalifikovanou firmu, konzultační společnost, nebo přímo na příslušného PDS. Vždy je nezbytné v rámci přípravy projektu:

 • Stanovit počet účastníků sdílení a vybrat vhodné OMv;
 • Zvolit vhodný instalovaný výkon solární elektrárny, zejména ve vztahu k umístění na objekt bytového domu a ke spotřebě jednotlivých účastníků sdílení;
 • V součinnosti s místně příslušným PDS předběžně konzultovat:
  • technické možnosti připojení solární elektrárny;
  • možnosti výměny stávajících elektroměrů za elektroměry průběhové;
  • u místně příslušného PDS podat Žádost o připojení.
 • Současně je v této fázi zapotřebí učinit řadu rozhodnutí a právních úkonů – například uzavřít dohodu účastníků sdílení elektřiny, ze které bude zřejmé, jak bude výstavba financována, jaké budou podíly jednotlivých účastníků a současně jaká bude hodnota alokačního klíče při budoucím dělení vyrobené elektřiny mezi OMv a OMp;
 • V případě vypsání dotačních titulů je možné se rovněž zaměřit na získání investiční dotace na instalaci solární elektrárny.

Ve druhé fázi dochází v případě kladného posouzení propojitelnosti na základě podané žádosti o připojení solární elektrárny příslušným PDS k vydání návrhu Smlouvy o připojení (SoP) s technickými podmínkami připojení solární elektrárny a následně k její samotné instalaci na objekt bytového domu, k jejímu připojení do OMv a k distribuční soustavě. V této fázi již PDS přidělí výrobně elektřiny EAN pro evidenci dat z výroby a je na provozovateli výrobny elektřiny, aby u zvoleného obchodníka zajistil odpovědnost za odchylku pro případné dodávky vyrobené a nealokované elektřiny do distribuční soustavy.

Po splnění podmínek připojení stanovených příslušným PDS v SoP a předložení žádosti o uvedení do trvalého provozu (ověření splnění podmínek připojení solární elektrárny stanovených v SoP – provede příslušný PDS) instaluje PDS u OMv průběhové měření.

Ve třetí fázi, po úspěšném připojení výrobny k distribuční soustavě, je nutné příslušnému PDS poskytnout informaci o účastnících sdílení prostřednictvím formuláře, jehož vzor je součástí přílohy č. 25 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Mezi tyto informace patří například identifikace účastníků sdílení, alokované procento dodávky z OMv do každého OMp nebo distribuční sazba odběrného místa. Komunikace vůči PDS probíhá společně, což znamená, že všichni účastníci sdílení poskytují informace pro účely registrace prostřednictvím jednoho formuláře společně. Stejný formulář slouží i k případnému provedení změn v registraci, jako může být například změna alokačního klíče, rozšíření či zúžení seznamu účastníků a podobně.

Ze strany PDS dochází k ověření připravenosti připojení u všech účastníků sdílení elektřiny v rámci jedné registrace. Jedná se o společný projekt, proto pokud by nebylo možné ověřit možnosti připojení u kteréhokoliv z odběrných míst, může PDS registraci OMv a OMp zamítnout jako celek. Proto doporučujeme všem zájemcům o účast ve sdílení důkladně ověřit možnosti připojení (zejména technické předpoklady pro instalace průběhového měření) v první přípravné fázi projektu. Dojde-li k zamítnutí, například z důvodu, že některého z účastníků sdíleny nebylo možné ověřit, musí být upravené informace podle přílohy č. 25 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou poskytnuty PDS znovu. Dojde-li k úspěšnému ověření možnosti připojení u všech účastníků sdílení uvedených v příloze č. 25 vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, PDS každému zúčastněnému OMp zašle návrh nové SoP nebo dodatek ke stávající SoP. Podmínkou registrace zúčastněného OMp je instalace průběhového měření. Montáž průběhových elektroměrů provede PDS až po uzavření nových SoP, případně nových dodatků těchto smluv. Provozovatelé distribučních soustav společnosti ČEZ distribuce, EG.D a PREdistribuce neúčtují v tomto případě zákazníkům v OMv ani v OMp za vyšší typ měření žádné poplatky.

Dojde-li k uzavření nových SoP nebo jejich dodatků a k instalaci průběhového měření u všech účastníků sdílení elektřiny v daném bytovém domě, provede PDS registraci OMv a OMp u Operátora trhu a zahájí vyhodnocování naměřených hodnot odběru a dodávky podle nastaveného alokačního klíče od 1. dne následujícího měsíce. Informace o registraci OMv a OMp u Operátora trhu budou mít k dispozici také jednotliví obchodníci/dodavatelé účastníků sdílení. Od okamžiku zahájení vyhodnocování naměřených hodnot spotřeby a dodávky podle nastaveného alokačního klíče tak účastníci sdílení dosahují úspory množství odebrané elektřiny z distribuční soustavy.

Praktické postupy týkající se sdílení elektřiny v bytových domech naleznete na webových stránkách jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav – EG.D., ČEZ Distribuce, PREdistribuce.

Zpracovalo Sdružení energetických manažerů měst a obcí na základě podkladů Energetického regulačního úřadu.