Reference

Pro program ESPON řeší SEMMO zakázku CleanEnergy4CE, Putting clean energy transition policies into practice in central Europe. Zakázka se týká realizace služeb zaměřených na podporu čisté energetické transformace v zemích střední Evropy. Cílem je analyzovat současný stav a trendy v oblasti čisté energie, identifikovat hlavní překážky a faktory úspěchu, a navrhnout strategie a nástroje pro efektivní implementaci energetických politik. Součástí projektu je také tvorba praktických doporučení pro politické představitele na různých úrovních řízení. Členy řešitelského týmu jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a UNICO Analytics. Zakázka je řešena v letech 2024 – 2025.

Cílem projektu JINAG Energy Unit je významně rozšířit hloubkovou energetickou renovaci obecních budov v Jihomoravském kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit míru a kvalitu renovací prostřednictvím zřízení a provozu facilitační struktury známé jako JINAG Energy Unit. Tato jednotka bude podporovat obce tím, že poskytne komplexní služby zahrnující technické, finanční a právní poradenství a zajistí kvalitu renovací. SEMMO je do projektu zapojeno spolu s Nadací Partnerství a vedoucím partnerem, Jihomoravskou agenturou pro veřejné inovace. Projekt je řešen v letech 2023 – 2026.

SEMMO je zapojeno do projektu TA ČR Beta, Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR včetně pilotních projektů. Hlavním cíl projektu je výzkum podmínek vzniku a fungování občanských energetických společenství či společenství pro obnovitelné zdroje v rámci lokální, komunitní a komunální energetiky. Partnery projektu jsou ČVUT UCEEB, Svaz moderní energetiky a PMAC s.r.o. Projekt je řešen v letech 2022 – 2024.

SEMMO spolu s členským městem Žďár nad Sázavou jsou v roli partnerů zapojeni do H2020 projektu EUCityCalc. Projekt cílí na využití metodiky nástroje EUCityCalc tool pro energetické a územní plánování na lokální úrovni. Jednou z aktivit bude ověřit danou metodiku ve vybraných evropských městech a pomoci tak s definováním dlouhodobých variant rozvoje celkové energetiky města včetně doporučených opatření. Projekt je řešen v letech 2021 – 2024.

SEMMO je zapojeno do projektu H2020 PROSPECT+. PROSPECT+ staví na výsledcích a úspěchu předchozího projektu H2020 – PROSPECT a jeho cílem je posílit osvědčené metodiky pro zvýšení kapacit místních a regionálních orgánů EU. Stejně jako minule má projekt v úmyslu zapojit všechny členské státy a umožnit jim chytřejší rozhodování o zavádění opatření energetické účinnosti s inovativním financováním. Projekt je realizován v letech 2021 – 2024.

H2020 projekt POWER UP je zaměřený na zapojení místních a regionálních samospráv do potírání energetické chudoby. Proto je celkovým cílem projektu, aby města a obce působily nad rámec svého plánování a napomáhaly vytváření místních hráčů na energetickém trhu pomocí sociální agendy. SEMMO jako partner projektu připraví spolu s vybraným městem pilotní ověření konceptu v České republice. Projekt je řešen v letech 2021 – 2024.

SEMMO je partnerem projektu EMPOWER , jenž cílí na zavedení klimatického a energetického managementu v obcích v České republice a na Slovensku. Projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI, www.euki.de) německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Projekt je realizován v letech 2020 – 2022.

 

SEMMO společně s firmou ENVIROS na národní úrovni koordinuje a informuje o nové inciativě EU, European City Facility, která nabízí prostředky na vytvoření municpální investičních plánů a koncepcí. Projekt je řešen v letech 2020 – 2021.

SEMMO je hlavním řešitelem projektu výzvy 13/2019 Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR financovaného ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2019 – programu EFEKT. Projekt byl řešen v letech 2019 – 2020.

SEMMO společně s Národní sítí Zdravých měst ČR, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá sérii webinářů, workshopů, konferencí včetně studijní cesty s cílem propagovat evropskou iniciativu Paktu starostů a primátorů. Projekt byl řešen v letech 2018 – 2019.

Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu STARDUST, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je předávat praktické zkušenosti, postupy a modely financování pokročilých měst v oblasti SMART CITY řešení. Projekt je řešen v letech 2018 – 2022.

 

Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu SCORE, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je podporovat rozvoj komunitních obnovitelných zdrojů energie a decentralizaci energetiky. V rámci projektu budou instalovány pilotní komunitní fotovoltaické elektrárny v Litoměřicích. Projekt je řešen v letech 2018 – 2021.

 

 

Město Litoměřice jako člen SEMMO je zapojeno v mezinárodním projektu INNOVATE, podpořeného z programu HORIZON 2020. Cílem projektu je vytvářet ve městech komplexní produkt – služby úspor energie (od prvotní konzultace až po technický dozor stavby a vyhodnocení úspor, tzv. one-stop-shop). Projekt je řešen v letech 2017 – 2020.

Město Litoměřice jako člen SEMMO bylo zapojeno v mezinárodním projektu ProgRESsHEAT, podpořeného z programu HORIZON 2020. V rámci projektu byly zpracovány dlouhodobé koncepce  využití obnovitelných zdrojů energie v CZT. Projekt byl řešen v letech 2015 – 2018.