Ještě nikdy nebyla energetická chudoba tak vážnou hrozbou pro tolik evropských občanů jako nyní. Od začátku současné energetické krize diskutují národní parlamenty a místní samosprávy v celé EU o tom, jaká okamžitá opatření lze přijmout, aby lidé přečkali letošní zimu bez mrazu a hladu. Aby tato opatření byla účinná a nákladově efektivní, je nutné se shodnout, kdo přesně by měl být příjemcem pomoci, jinými slovy kdo trpí energetickou chudobou. Vodítkem pro rozhodování může být nejnovější zpráva POWER UP „Understanding Energy Poverty Characteristics at the Local Level“.

Autorky Manon K. Burbidge a Dr. Saska Petrova z University of Manchester začínají definicí energetické chudoby jako stavu, kdy si člověk není schopen zajistit materiálně a sociálně potřebné energetické služby ve své domácnosti. Uvádějí také, že se jedná o jev, který je velmi specifický pro daný kontext.

Zpráva představuje a analyzuje situaci energetické chudoby jak v národním měřítku pro šest zemí EU – Belgii, Českou republiku, Itálii, Nizozemsko, Severní Makedonii a Španělsko, tak na místní úrovni pro konkrétní města.

Autorky zkoumají, jak lidé chápou energetickou chudobu ve své zemi a ve své lokalitě. Nacházejí odpovědi na to, jak je vyjádřena a charakterizována a co je příčinou energetické chudoby v každé ze studovaných oblastí. Při sběru dat se zabývaly také výzvami a strategiemi, které používají národní a místní vlády, často ve spolupráci s organizacemi působícími v terénu, aby pomohly zranitelným lidem zvládnout a zlepšit jejich situaci.

Tato zpráva je velmi důležitá pro všechny, kteří chtějí získat důkazy o energetické zranitelnosti v konkrétních zemích EU. Její přečtení pomůže lépe pochopit, proč neexistuje žádné univerzální řešení, které by občanům zajistilo cenově dostupný přístup k přiměřenému množství energie. Zprávy o jednotlivých zemích odrážejí různorodost situací a klíčové problémy, a to jak institucionální, tak informační, které s sebou každá situace přináší.

Analýza zdůrazňuje různé skupiny lidí, které jsou v pilotních lokalitách s největší pravděpodobností postiženy energetickou chudobou. Poskytuje znalostní základnu, na jejímž základě mohou pilotní projekty a další subjekty energii zohlednit specifické potřeby zranitelných skupin při jejich zapojení do projektových aktivit, včetně spoluvytváření intervencí, rozvoje místních a cenově dostupných energetických projektů a realizace opatření ke zmírnění energetické chudoby.

V souladu s cíli projektu POWER UP Burbidge a Petrova zdůrazňují obrovský potenciál, který mají komunity využívající obnovitelné zdroje energie, aby umožnily účast občanů na energetické transformaci, zvýšily přístup k čisté, bezpečné a cenově dostupné energii, a zmírnily tak energetickou chudobu.

Celou zprávu v angličtině si můžete stáhnout a přečíst.