Dne 7. května 2021 proběhl webinář věnovaný plánům městské obnovy a možnostem, jak podpořit města a obce při přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství, který společně připravili Energy Cities a Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Cíle akce byly poskytnout českým městům a obcím rozsáhlé informace o možnostech financování a budování kapacit pro jejich přechod k nízkouhlíkovému hospodářství a s účastníky probrat, jak nejlépe koordinovat a komunikovat související projekty.

První prezentace Kristiny Dely z Energy Cities byla věnována projektu Energy Efficiency Watch s důrazem na výsledky celoevropského průzkumu zaměřeného na posun v postojích a vnímání tématu energetické efektivity, které se uskutečnilo v roce 2020. Závěry šetření odhalily, že napříč EU je pokrok v nastavení a realizaci rámce pro energetickou efektivitu příliš pomalý a chybí mu nová dynamika. Ambice zůstávají v členských zemích na více méně stejné úrovni, bez ohledu na politické změny ve vedení zemí, jednou z příčin je neschopnost přesvědčivě vysvětlit a odůvodnit, v čem jsou opatření na snížení energetické náročnosti přínosná a nezbytná pro lokální přechod k nízkouhlíkovému hospodářství.

Vítězslav Malý z firmy PORSENNA o.p.s. prezentoval nový vzdělávací program v klimaticko-energetickém managementu pro zástupce měst a obcí, připravený spolu s odborníky ze Slovenska a Německa v rámci projektu EUKI EMPOWER. Jeho cílem je zlepšit celkovou správu městského majetku směrem k udržitelné energetické politice a kvalitnímu klimatickému a energetickému managementu vedoucí ke snížení CO2, zavedení inteligentních systémů, instalaci OZE, snížení spotřeby energie a realizaci opatření ke zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu. Program je otevřený všem zájemcům z municipalit, více informací se zájemci dozví na webových stránkách projektu.

Ambiciózní klimatický plán hlavního města Prahy snížit emise CO2 o minimálně 45 % do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2010) představil Jaroslav Klusák ze Sdružení energetických manažerů měst a obcí, a zároveň energetický manažer hl. m. Prahy. Klimatický plán se skládá ze čtyř hlavních částí a tvoří jej více než 60 karet konkrétních opatření v oblastech energetiky, budov, dopravy, cirkulární ekonomiky a adaptace. Ve větším detailu bylo uvedeno několik prioritních projektů, mj. bioplynová stanice pro využití komunálních bioodpadů, využití tepla odpadních vod z pražské ústřední čistírny a Pražské společenství obnovitelné energie.

V dalším příspěvku seznámil účastníky Vladimír Sochor z Českomoravské záruční a rozvojové banky s novým produktem zaměřeným na municipality. ČMZRB nabízí podporu přípravy energeticky úsporných projektů v rámci programu ELENA Evropské investiční banky. Projekt je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a na investice stavebních a technologických opatření. Náplň pomoci městům a obcím obsahuje: počáteční technické a finanční poradenství, zpracování analýzy vhodnosti využití metody EPC, přípravu zadávacího řízení a jeho zajištění na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem a také přípravu a zpracování potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu. Žadatelé mohou získat finanční prostředky ve výši až 90 % způsobilých výdajů.

Na závěr proběhla diskuze kromě vyvstalých dotazů také o výsledcích průběžného hlasování připraveného Kristinou Dely z Energy Cities, zabývající se aspekty průzkumu: definici zájmových skupin, zjišťování priorit a bariér ve městech a obcích a hledání příkladů, jak věci posouvat a měnit.