Významný pokrok v evropském projektu STRIDE! Zástupci společnosti EGÚ Brno, a. s., se spolu s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s., dohodli na spolupráci v rámci evropského projektu 289_STRIDE, zaměřeného na zlepšení energetického plánování skrze koncept chytrých sítí v Podunajském regionu. Za Českou republiku bude analyzovaným regionem z pohledu rozvoje chytrých sítí Zlínský kraj, a díky nově navázané spolupráci budou lépe reflektovány potřeby kraje a bude zajištěna lepší přenositelnost výsledků.

EGÚ Brno, a. s., je přední nezávislá poradenská a realizační společnost působící v energetice. Je partnerem evropského projektu 289_STRIDE, v rámci kterého zaštiťuje všechny analýzy pro Českou republiku a má na starosti pracovní balík WP2, který zahrnuje tvorbu předlohy pro strategie chytrých sítí, předlohy akčních plánů a tvorbu průvodce pro vytváření strategií a akčních plánů pro chytré sítě.

Energetická agentura Zlínského kraje, je obecně prospěšná společnost, která byla založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.

O spolupráci

Zlínský kraj je vybraným regionem za Českou republiku, je to kraj, který dlouhodobě usiluje o rozvoj chytrých řešení v oblasti energetiky a má zájem na dalším rozvoji chytrých sítí. Energetická agentura Zlínského kraje má na tomto rozvoji velký podíl a zároveň je v tomto směru velmi aktivní. Tyto aspekty byly při výběru regionu velmi důležité, protože cílem projektu je snaha o co největší uplatnitelnost výsledků i v praxi a přesah mezi širokou řadu aktérů ať už mezi veřejnou správu, tvůrce městských strategií rozvoje, místní samosprávu, ale i soukromý sektor a univerzity, tzv. triple helix. V rámci projektu tak bude pro Zlínský kraj vypracována regionální analýza současného stavu a budoucího rozvoje chytrých sítí, budou podrobně zpracovány příklady dobré praxe (mezi nimi i obec Hostětín) a největším přínosem by měla být Strategie chytrých sítí pro Zlínský kraj.

Délka trvání projektu je 1. 7. 2020 až 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Více podrobností naleznete na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride. O projektu naleznete také podrobnosti na https://www.egubrno.cz/ nebo na Facebookových stránkách https://www.facebook.com/egubrno/.