Průlomová iniciativa, která podpoří obce a jejich seskupení z EU-27 a Velké Británie při vývoji investičních koncepcí pro urychlení provádění jejich energetických a klimatických akčních plánů, vyhlásila 1. května 2020 svou první výzvu k předkládání návrhů.

Počáteční dvouměsíční doba k podávání žádostí do výzvy byla prodloužena z důvodu mimořádných okolností vyplývajících z epidemie Covid-19. Nejzazší termín podání žádosti je 2. října 2020.

Investiční koncepce, tj. studie proveditelnosti slouží k vytipování potenciálních projektů. Takové koncepce představují počáteční krok k plnohodnotnému obchodnímu a finančnímu plánu. Jednoduchý a transparentní proces podávání žádostí v místním jazyce umožňuje obcím reagovat na výzvu v mezích svých zdrojů. V průběhu celého procesu podávání žádostí budou obce podporovány prostřednictvím národních expertů.

Úspěšným žadatelům bude umožněno rozvíjet své schopnosti a inspirovat se u svých protějšků (tzv. peer learning) a připravit svoje investiční balíčky. Na tyto aktivity budou moci získat finanční pomoc až do výše 60 000 EUR.

Další informace naleznete v pokynech pro žadatele na webových stránkách nebo si stáhněte text výzvy.