Děčín, Břeclav, Tábor, Žďár nad Sázavou a Městská část Praha 12. Začátkem letošního roku rozšířilo řady Sdružení několik českých a moravských měst a městských částí. Představujeme prvních pět členů a jejich současný pohled na současný stav energetiky na městě a jejich plány v následujících pěti letech.

Monitorování spotřeby energií na jednotlivých budovách, vyhodnocení úsporných opatření a hledání nových řešení: těchto aspektů energetického managementu si vysoce cení v Děčíně. Do budoucna plánují realizaci prvního EPC projektu, fotovoltaické elektrárny a využití modro zelené infrastruktury, jenž bude důležitým krokem vedoucím ke zlepšení kvality ovzduší.

Město Břeclav se zaměřuje na efektivnost, účinnost použitých technologií a zapojení do procesu zmírňování dopadů změn klimatu a snižování emisí CO2. Má ambice stát se v Jihomoravském kraji lídrem v používání chytrých a environmentálních řešení pro městskou energetiku s cílem soběstačnosti ve výrobě energetických médií.  

Táboře chtějí být zodpovědní. Nejen vůči rozpočtu, ale především vůči životnímu prostředí, proto je pro město energetický management důležitý. Město pracuje na certifikovaném energo-managementu, jehož základem je sběr dat o spotřebách, díky kterým lze měřit účinnost jednotlivých opatření i vypočítat finanční úspory. Cílí na větší využití obnovitelných zdrojů a rozvoj elektromobility.

Energetický management chápou jako přirozenou součást zodpovědné péče o město. Vedení Žďáru nad Sázavou věří, že správné využití energií zajistí, aby se uživatelé v budovách cítili dobře, a zároveň město neplatilo za energie více, než je nutné. Město plánuje řadu zajímavých projektů a nechce k nim přistupovat metodou ad hoc. Letos tedy zpracuje Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP), podle kterého bude v dalších letech pracovat.

Městská část Praha 12 má velký zájem zařadit se k městům, městským částem a obcím, které v oblasti spotřeby energií postupují se zřetelem na ekologii, hospodárnost a udržitelnost. Do pěti let si klade za cíl zmapovat rezervy ve využívání a spotřebě energií ve svém energetickém hospodářství, připravit, realizovat a částečně i vyhodnotit projekty na úsporu energie, zejména s ohledem na správu základních a mateřských škol, ať už za pomoci dotací či pomocí projektů EPC.