Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů byl vydán dne 10. 1. 2020 a nabyl účinnosti 25. 1. 2020. Novela harmonizuje evropskou a národní právní úpravu regulující oblast zvyšování energetické účinnosti.

V zásadě došlo k úpravě definic řady pojmů. Napravena byla situace při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy PENB, kdy v situaci zařazení budovy do nejvyšší třídy A již nebude nutné navrhovat další zlepšující opatření.

Zákon zpřesňuje ustanovení týkající se povinnosti zpracovat energetický audit. Nové znění § 9 zákona přesněji stanoví, koho se tato povinnost dotýká, aby bylo dosaženo účelu této povinnosti snižování energetické náročnosti energetického hospodářství.

Pro energetické manažery měst a obcí je důležitý § 9 odst. 3, kde je stanoveno, že „Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh“. Úprava ustanovení § 9 nastavuje jednotný přístup vůči subjektům dotčených touto povinností např. možnost nahradit energetický audit zavedeným a certifikovaným systémem hospodaření energií. Způsob provádění energetického auditu již nebude nastaven prováděcím právním předpisem, ale energetický audit bude prováděn podle principů ČSN ISO 50 002.

Ze zákona povinná kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace byla zúžena na systémy s výkonem nad 70 kW. Povinnost zajištění kontroly není, pokud je pro řízení instalován automatizační a řídicí systém budovy nebo je na provoz systému uzavřena smlouva o energetických službách.

Zrušena byla možnost nahradit PENB údajem o skutečné spotřebě, který však velmi dobře popisoval realitu. PENB slouží pro porovnávání budov se standardem, či-li jeho vztah k realitě nemusí být zcela těsný. Zavádí se zpracování PENB na samostatný byt, pokud má byt vlastní zdroj tepla.

Novinkou je, že energetickým specialistou pro zpracování PENB se může stát i právnická osoba. Důvodem je skutečnost, že ze zpracování PENB vyplývá vysoká hmotná odpovědnost, zejména u velkých objektů, a tak je žádoucí, aby byla rozšířena potřeba vyšší finanční likvidity zpracovatele.

Zcela se mění systém průběžného vzdělávání energetických specialistů. Opouští se testování znalostí po 3 letech a nově se bude sledovat průběžné vzděláním podle součtu bodů získávaných na odborných seminářích, konferencích atd. podle jejich zařazení na základě rozhodnutí odborné komise MPO. Toto počítání bodů začíná nanovo, takže body z minula se nepočítají.