V říjnu 2019 schválila zastupitelstvo města vstup Kolína do SEMMO a město se stalo pátým členem sdružení. Se starostou Kolína, Michaelem Kašparem, proběhl v prosinci 2019 následující rozhovor.

Jak hodnotíte současné aktivity měst a obcí v oblasti energetického managementu a v čem dle Vašeho názoru funkčnost a potřebnost energetického managementu pro město spočívá?

Z mého pohledu si čím dál více měst a obcí začíná uvědomovat přínos a důležitost energetického managementu. Ať už jde o nástroj dlouhodobého zlepšování životního prostřední ve městě a jeho okolí, tak o hospodárné nakládání s energiemi a s tím spojenými úsporami finančních prostředků. V obou těchto případech by město mělo jít svým občanům příkladem a udávat směr.

Jaké jsou pro Vás v současné době aktuální klíčové projekty a o kterých projektech uvažujete do budoucna?

Aktuálním klíčovým projektem je bezesporu projekt EPC, který se dotýká 14 městských objektů. Konkrétně objektů sedmi základních škol, dvou mateřských škol, městského společenského domu a dvou budov městského úřadu. Smyslem projektu EPC je zejména optimalizace provozu všech energetických systémů s využitím investic, což je v souladu s dlouhodobou energetickou politikou města Kolín. Finančně vyjádřená roční úspora, garantovaná projektem EPC, dosahuje necelých dvou a půl milionu korun a ke konci projektu v roce 2030 by měla v souhrnu přesáhnout částku dvacet devět a půl milionu korun.

Z chystaných projektů bych zmínil například plánovanou energetickou optimalizaci sportovní haly jedné ze základních škol, postupnou rekonstrukci stávajících  výměníkových stanic a plynových kotelen včetně systémů MaR (měření a regulace) či rozšíření pilotního projektu „smartmetering“, který se věnuje monitoringu spotřeby vody.

Pokud se podíváte „dovnitř úřadu“, co považujete za zásadní pro zdárné fungování energetického managementu, v čem naopak vidíte bariéry/překážky?

Asi nejdůležitějším krokem je správné nastavení komunikace všech dotčených pracovníků. Ať už se jedná o vedení města, ředitele příspěvkových organizací, správce budov nebo o samotné zaměstnance městského úřadu. Velice důležité je přesvědčit všechny zainteresované o přínosu a smyslu energetického managementu jako takového. Zároveň je třeba mít důkladně zmapované veškeré energetické systémy, kterým je třeba se v rámci energetického managementu věnovat. S výše uvedeným se pojí i odpověď na druhou část otázky. Největší překážkou bývá právě pochopení smyslu energetického managementu, oproštění se od zaběhlých pořádků a přizpůsobení novým technologiím a způsobům práce.

Proč se město Kolín rozhodlo vstoupit do Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a co od tohoto členství očekáváte?

Z našeho pohledu je žádoucí být součástí platformy, která sdružuje obce a města se stejnou dlouhodobou vizí a prosazuje společně své zájmy. Od členství v SEMMO si slibujeme především vzájemné předávání zkušeností, zejména od členů, kteří mají s energetickým managementem dlouholeté zkušenosti a jejich „know-how“ v této oblasti nám umožní vyvarovat se chyb ve vedení energetického managementu či plánování a realizaci úsporných projektů v následujících letech.

Pokud byste měl ostatním městům a obcím v ČR doporučit základní kroky pro nastavení funkčního energetického managementu, jaké by to byly?

Základem funkčního energetického managementu je personální zajištění. Je třeba vybrat odpovědnou osobu, ideálně na pozici energetického manažera, která bude zodpovídat za veškeré procesy v rámci energetického managementu. Dále je třeba provést detailní monitoring všech energetických systémů, kterými se má energetický management zabývat a nastavit proces pravidelného sbírání potřebných údajů (např. pravidelné odečty měřidel apod.). Následovat by mělo založení databáze všech dostupných dat, ideálně s využitím odpovídajícího softwaru, který umožnuje s daty dále pracovat. Dostupná data poté pravidelně vyhodnocovat a využít pro plánování a přípravu úsporných opatření.