Město Rožnov pod Radhoštěm se v červnu 2019 stalo členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Co město k takovému rozhodnutí vedlo, co si myslí o energetickém managementu a co chce vzkázat ostatním městům se dozvíte v rozhovoru s jeho starostou, Radimem Holišem.

Na posledním zasedání Energetické komise města Rožnov (červen 2019) bylo mj. konstatováno, že projekt energetického managementu města je naprosto funkční, v čem funkčnost a potřebnost pro město spočívá?

Na začátku jsme si pozici energetika museli vybojovat, dnes jsou za námi výsledky: zavedli jsme energetický management, děláme měsíční vyhodnocení, navíc máme jednu pilotní školu v okamžitém odečtu a kontrolujeme všechny hrazené tarify. Jednoznačně můžeme říct, že nastoupená cesta je přínosná. Za dva roky jsme uspořili 1,9 milionu Kč, rozpočet pro příspěvkové organizace na každý další rok je připravován s větší přesností. Město se tématem začalo zajímat, řešíme nové věci, do diskuze jsme zapojili i ostatní organizace města.

Energetická komise – poradní orgán města volený Radou města a složený z odborníků na základě jejich odbornosti, kreativity a vhledu do problematiky – je jedním z hnacích motorů nastoupených změn. Na začátku svého působení chrlila Energetická komise řadu úkolů, které město nebylo schopné zvládat. Domluvili jsme se tedy na odlišném modelu spolupráce, ve kterém Rada města žádá Energetickou komisi o zpětnou vazbu na konkrétní projekty a připravované strategické dokumenty týkající energetiky.

Jaké jsou pro Vás v současné době aktuální klíčové projekty a o kterých projektech uvažujete do budoucna?

Do budoucna připravujeme dva projekty v certifikovaném pasivním standardu v objemu 300 mil. Kč. Jedná se o novou stavbu kulturního centra a přístavbu knihovny. Pro jeden projekt máme zažádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, čekáme na její schválení, druhá žádost na pasiv se připravuje. Kulturní centrum má již vydané stavební povolení a přístavba knihovny má územní rozhodnutí.

Chystáme se ještě zateplit dvě obecní budovy a vyměnit nové kotelny. V příštím roce zateplíme také jeden panelový dům, pak budeme mít všechny panelové objekty zatepleny, v jejich rámci je realizován nový systém regulace otopných soustav. Dále se budeme zabývat veřejným osvětlením, kde asi 70% bude potřebovat modernizaci. Po kontrole energetických zdrojů bazénu a zimního stadionu víme, že kromě několika drobných investicí, například na osvětlení, dosahují oba objekty svých maximálních úspor.

Připravujeme nový městský bytový dům, 14 bytových jednotek pro hendikepované občany. Projekt je dokončen probíhá povolovací proces a poté bude připraven k realizaci, pokud na něj zbydou finance v rozpočtu. Peníze použité na zpracování projektu považuji za dobře investované, kvalitní projektová příprava je dlouhodobě podceňovaná.

Pokud se podíváte „dovnitř úřadu“, co považujete za zásadní pro zdárné fungování energetického managementu, v čem naopak vidíte bariéry/překážky?

Řada lidí nechápala, proč potřebujeme energetika. Neustále svým kolegům opakuji a vysvětluji jeho přínosy, proč je energetik pro město důležitý, jak jim svým úzce vymezeným odborným vhledem může pomoci vylepšit jejich projekty.

Zaprvé, podpora vedení je pro roli energetiky klíčová, bez ní prosadí energetik své návrhy na zlepšení nebo změny jen velmi těžko. Osobně se mi osvědčila jednota vedení, pokyny od vedení musí být jasné a jednoznačné.

Za druhé, Úřad je zvyklý fungovat podle nastavených procesů,  je tedy nutné včas zapojit energetického manažera do relevantních procesů. V Rožnově připravujeme směrnici k energetickému managementu, kde bude vše ošetřeno a posílí pozici manažera pro vyjednávání s ostatními odbory.

Proč se město Rožnov rozhodlo vstoupit do Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a co od tohoto členství očekáváte?

Jsme průkopníky energetického managementu, považujeme za dobré se poradit, dozvědět se o nových trendech nebo se seznámit s problémy jiných měst. Členství nám nabízí možnost srovnání a rychlou orientaci v tématu. Rádi se přiučíme od zkušenějších, považuji za jednodušší a výhodnější vzít si ponaučení od druhých a vyvarovat se možných komplikací a chyb, které město stojí velké peníze. Druhým aspektem členství v SEMMO, které vnímám jako důležité, je možnost ovlivnit podobu legislativy a nastavení dotačních titulů.

Pokud byste měl ostatním městům a obcím v ČR doporučit základní kroky pro nastavení funkčního energetického managementu, jaké by to byly?

Obce prioritně řeší investiční projekty, které jsou ihned vidět a oproti nim je energetický management v první fázi zavedení „neviditelný“. Jeho přínosy jsou patrné až po nějaké době. I proto je zásadní mít vizi, kam chce město dojít a tuto vizi postupně, nebojácně podle plánu naplňovat. Bez vize není možný růst, prosazování bez vize je náročné a bez správně zapálených lidí je těžké cokoli uskutečnit. Na začátku se může zdát, že zavádění energetického managementu s sebou přináší jen výdaje, přínosy jsou však dlouhodobé a město kromě úspor získá přehled a kontrolu nad svými objekty a výdaji. Proto je nutné důvěřovat v celý proces.

Jenom zateplit dům a vyměnit kotelnu není energetický management. Nerozhodným městům bych vzkázal, ať o energetickém managementu nepochybují, není to jen trend, má to smysl a vyplatí se to.