Současný zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Od svého schválení prošel mnoha novelami (asi 25), a to zejména v důsledku povinnosti implementovat unijní právní předpisy zabývající se energetickým sektorem do českého právního řádu.

Zohlednit veškeré tyto trendové změny a požadavky plynoucí ze „Zimního balíčku“ a promítnout jejich obsah do zákona, vyžaduje významný zásah do jeho struktury a v řadě ohledů i změnu filosofie přístupu k nastavení samotného legislativního rámce.

Nová právní úprava by zároveň měla být jedním z nástrojů, jehož prostřednictvím se Česká republika přiblíží k naplnění klimatických cílů, ke kterým se zavázala, aniž by tím ovšem byla dotčena její konkurenceschopnost. Nový energetický zákon by proto měl představovat výchozí legislativní rámec pro energetiku 21. století. 

Nemusíme si nalhávat, že i když je snaha o přípravu nového energetického zákona v co nejkratším časovém období, legislativní proces v ČR neumožňuje připravit nový zákon během jednoho roku tak, aby byl dostatečný prostor pro jeho schválení ve vládě a obou komorách parlamentu. Přesto se očekává zvýšené úsilí při časovém tlaku na rychlý legislativní proces.

Názory municipalit musí být nedílnou součástí při změně energetického zákona s vyšší podporou decentrální a komunitní energetiky.  I energetičtí manažeři měst a obcí mohou ovlivnit jeho tvorbu a jejich názory se mohou do návrhu nového energetického zákona promítnout prostřednictvím SEMMO.