Využití biomasy v soustavě zásobování teplem

Cílem projektu bylo rekonstruovat stávající zdroj tepla pro město Slavičín, aby byl ekologický a současně byl ekonomicky dlouhodobě udržitelný. Projekt řešil výměnu rozvodů tepla na sídlišti Vlára, zrušení plynové kotelny a připojení rozvodů na centrální kotelnu doplněnou o další zdroj na biomasu a kogenerační jednotku na zemní plyn. V kotelně byl instalován nový regulační systém celé soustavy a kotelny. Cílem bylo optimalizovat dlouhodobě cenu tepla pro obyvatele, podpořit místní zaměstnanost, energetickou bezpečnost, zlepšit kvalitu ovzduší, snížit závislosti na fosilních palivech, snížit emise CO2, dosáhnout úspor tepla a využít místních surovin (ve formě dřevní štěpky) na výrobu tepla.

Problém a kontext vedoucí k zavedení této praxe

Společnost BTH Slavičín s.r.o. je založená, 100% vlastněná a řízená městem Slavičín za účelem správy bytového fondu a pro zásobování objektů teplem ze 33 kotelen využívajících jako palivo zemní plyn a jedné kotelny, která využívala jak zemní plyn tak biomasu (dřevní štěpku). Jako všechny společnosti zásobování teplem se potýkala i tato  s požadavky vlastníků nemovitostí na odpojování od centrální soustavy. Společnost řešila, jak optimalizovat cenu tepla a uspokojit všechny zákazníky.

Nastavení cílů a realizace projektu

Zpravovaný projekt byl představen vedení města a občanům a bylo zažádáno o dotace na jeho realizaci z programu OP ŽP. Centrální kotelna (K3) byla rozšířena o další kotel na biomasu o výkonu 1MW a jednu KJ o výkonu 178kWe na zemní plyn, která je schopná vyrábět elektřinu a teplo v režimu ostrovního provozu (stávající stav byl kotel na biomasu 1,6MW a 2 kogenerační jednotky 2×160 kWe), bylo k ní připojené další sídliště, kde byla zrušena plynová kotelna a čtyřtrubková soustava rozvodů tepla byla nahrazena dvoutrubkovým rozvodem a byla zrealizována výměna 16 objektových předávacích stanic, včetně jejich regulace i regulace kotelny.

Šlo o variantu, která prezentovala reálný vývoj ceny tepla uvažované soustavy při uplatnění programu komplexní obnovy soustavy CZT sídliště Vlára včetně napojení na rozšířenou kotelnu K 3, rekonstrukce původního čtyřtrubkového rozvodu kotelny K1 na dvoutrubkový z předizolovaného potrubí včetně instalace nových DPS umožnila minimalizaci tepelných ztrát v rozvodech a na zdroji.

Celkové náklady projektu byly téměř 36 miliónů Kč, z toho dotace OP ŽP činila 12 miliónů Kč. Úspory energie byly realizovány formou snížení ztrát vnějších rozvodů a díky decentralizaci přípravy TUV. Využíváním místní štěpky a prodejem elektřiny se cena tepla za posledních 10 let téměř nezměnila a soustava dodává v průměru 24  tis. GJ tepla.

Zdroj: Energetická agentura Zlínského kraje

Příklad dobré praxe byl zpracován v rámci projektu LC DISTRICTS programu INTERREG EUROPE, který je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).