Shrnutí konference

„Energie v rukou měst“

Litoměřice 27.- 28. 2. 2019

Ve dnech 27. a 28. února 2019 proběhla v Litoměřicích mezinárodní konference „Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století: Energie v rukou měst“; jejím hlavním tématem byla energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje. Akci pořádalo Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice.

Konference nabídla pestré paletě národních i mezinárodních účastníků z řad měst a obcí, státní správy, regionálních zastupitelstev, akademie a průmyslových partnerů zajímavé informace, postřehy a zkušenosti z oblastí udržitelné energetiky a dopravy.

V úvodním bloku náměstci dvou ministerstev, konkrétně Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), přednesli role svých institucí v naplňování národních plánu pro oblasti životního prostředí a energetiky. Mezinárodní vhled do problematiky remunicipalizace a financování takových projektů nabídli zástupci Energy Cities, respektive Evropské investiční banky. Na ně navázali představitelé českých zkušeností, město Jablonec uvedlo svůj projekt systémového plánování zásobování města teplem, zatímco pořadatel konference, město Litoměřice, shrnulo osm let zkušeností s energetickým managementem.

Svou vizi role měst a obcí v procesu transformace směrem k nízkouhlíkovému hospodářství představil hlavní řečník konference, Jan Johansson, energetický manažer environmentálními cenami ověnčeného švédského města Växjö. Město se téměř pět desetiletí aktivně zabývá hledáním a zaváděním vhodných opatření vedoucích ke snížení dopadů na životní prostředí v oblasti energetiky, odpadů a dopravy. Tato snaha byla oceněna v roce 2017, kdy získali prestižní ocenění Green Leaf Award. Växjö i nadále pokračuje v nastaveném kurzu, do roku 2030 si předsevzalo stát se bezuhlíkovým městem. V budoucnosti by tedy veškerá vyrobená a spotřebovaná energie měla pocházet z obnovitelných zdrojů, všechny nové budovy budou energeticky efektivní a postaveny z obnovitelných materiálů, zejména dřeva a jeho obyvatelé budou moci využívat kvalitní udržitelné dopravní infrastruktury, chodníků a pěších zón, cyklostezek a městské hromadné dopravy.

Na závěr Jan Johansson vyjmenoval tři faktory, které podle něj přispěly k úspěchům transformace Växjö; jednotné a odvážné zastupitele, dlouhodobou strategie s měřitelnými cíli a sílu celku společně usilujícího o změnu.

Odpolední program tvořila série interaktivních workshopů. V první skupině zájemci diskutovali o tom, jak vůbec připravit kvalitní energetické projekty. Diskutující se shodli, že je důležitá určitá forma propagace tématu, aktivní marketing energetických projektů. Aby taková kampaň byla úspěšná, musí být opřena o jasné a přesvědčivé informace, průkazná data a ověřitelné výsledky. Návodný manuál, jak při přípravě projektů postupovat, jak je komunikovat na různých rozhodovacích úrovních města byl pojmenován vhodným podpůrným nástrojem. Svou úlohu by měl sehrát i stát. Zaváděním příkladných opatření v zařízeních, které má ve své správě, může pozitivně motivovat ostatní subjekty. Na legislativní úrovni by pomohla aktivnější role zákonodárců v zpřehlednění legislativních požadavků; jako příklad byl zmíněn nejednotný výklad sporné povinnosti energetických auditů.

Tématem druhého workshopu bylo financování energetických projektů. Ačkoli se zúčastnění shodli, že jsou spokojení s aktuálními národními dotačními tituly, vyjádřili současně svou nespokojenost s přílišnou administrativní zátěží a náročností spojenou s užíváním těchto prostředků. Zároveň na národní úrovni vnímají tematickou roztroušenost energetických úspor, udržitelné energetiky napříč rezorty, kde chybí instituce disponující autoritou, finanční a systematickou silou posouvající téma vpřed. Poněkud překvapivým zjištěním bylo nízké povědomí o možnostech zapojení do mezinárodních projektů na municipální úrovni.

Po příjemném společenském večeru, kde měli účastníci možnost neformálně si popovídat o svých profesních zkušenostech, následovaly druhý den dopoledne přednášky o příkladech úspěšných projektů v „chytrých“ českých i zahraničních městech. Svá energetická a dopravní řešení představila města Vídeň, Mnichov a Sušice. Pohled z druhé strany poskytovatelů služeb ukázali partneři konference, když své služby městům a obcím přednesli zástupce firmy E.ON, innogy a ALEF NULA a.s.

Pořadatelé akce byli s průběhem mezinárodní konference spokojeni, ocenili různorodost složení účastníků, spektrum jejich zkušeností a možnost se o zkušenosti podělit. Výsledkem neformálních debat mezi zúčastněnými jsou následující cenné závěry a postřehy:

  • Možné sdružování projektů do větších celků – příprava a dozor dlouhodobých a významných projektů a s tím spojená možnost financování (např. ELENA od Evropské investiční banky)
  • Podpora při komunikaci praktických výsledků a přínosů energetického managementu na městech
  • Zřizování pracovních skupin pro konkrétní (dílčí) témata: i) nákupy energie; ii) koncepční příprava projektů

 V aktivitách, které napomohou na komunální úrovni šířit projekty udržitelné energetiky a vytvářet pozice potřebných městských energetických manažerů, bude pokračovat Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).  V dalších měsících SEMMO bude pořádat řadu dalších seminářů, workshopů a přednášek. Na září 2019 SEMMO plánuje pro zájemce z českých měst a obcí studijní cestu do Mnichova, další mezinárodní konference se uskuteční v roce 2021.