Dne 24. ledna 2023 vešla v účinnost novela energetického a stavebního zákona, označovaná jako LEX OZE I, který by měl výrazným způsobem usnadnit městům a obcím rozvoj komunitní energetiky. Zákon 19/2023 Sbírky mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon obsahuje z hlediska místních samospráv dva důležité prvky.

Licence a stavební povolení
Novela umožňuje snazší implementaci obnovitelných zdrojů: pro instalovaný objem menší než 50 kW odpadne povinnosti žádat o licenci na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu. Tento krok doplňuje i změnu stavebního zákona, která uvádí, že pro malé zdroje do 50kW není potřeba územní souhlas, ani stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Veřejný zájem
Novela nově definuje výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo nízkouhlíkové výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více mezi stavby veřejného zájmu. To znamená, že v případě jejich instalace není nutné mít schválenou změnu územního plánu.

Na tuto normu bude navazovat druhá novela energetického zákona, tzv. Lex OZE II., která zajistí sdílení elektřiny v rámci energetických společenství. Aktuálně se nachází ve fázi připomínkování a po jejich vypořádání by měl být postoupena do Poslanecké sněmovny.

Plné znění novely najdete na tomto odkazu.