Hned tři entity – města Chodov a Mělník a první kraj, Středočeský – vstoupily v uplynulém půlroce do SEMMO a celkový počet členů je ve chvíli psaní tohoto článku čtrnáct. Zájem náš těší a nováčky jsme požádali, aby nám odpověděli na dvě otázky:

  • Proč považují za důležité/přínosné věnovat se ve městě/kraji energetickému managementu?
  • Kde v energetice vidí své město/kraj za 5 let a jaké projekty by v té době rádi realizovali?

Chodov

  1. V uplynulých letech bylo ve městě Chodov provedeno mnoho stavebních úprav městských budov, jako například zateplení obvodových plášťů a střech nebo výměna výplní otvorů. Pozitivním důsledkem bylo snížení energetické náročnosti budov. Energetický management je výborným nástrojem pro další snižování energetické náročnosti budov. Bude to právě energetický management, který nám na základě reálných čísel, ukáže možnosti, jak ještě efektivněji s energiemi a vodou hospodařit.
  2. Rozhodně bychom rádi zapojili do energetického managementu co nejvíce budov ve městě. Ve druhé fázi to budou především zdejší SVJ a bytová družstva, ve třetí fázi pak velkoodběratelé a maloodběratelé mimo bytový fond. V tomto rozsahu vnímáme energetický management města jako službu našim občanům. Do pěti let se zřejmě podaří druhá fáze.

Mělník

  1. Základní důvody pro zavedení energetického managementu spočívají především v tom, že město má celkový přehled o struktuře odběrných míst, o spotřebě veškeré energie jak v technických jednotkách, tak ve finančním vyjádření. Sledovaná data jsou průběžně vyhodnocena a dochází tak k operativnímu řízení. Na základě hodnocení si pak můžeme stanovit investiční priority.
  2. Město za 5 let z pohledu energetiky. Zcela automatizován by měl být systém sběru dat, resp. měsíční samoodečty jsou již nyní do systému zadávány, byť ručně. Máme také dobře rozvinutý systém online monitoringu. Tento systém bychom rádi ještě rozšířili, především monitoring vody. A co se týče inovativních projektů – ráda bych prověřila a následně realizovala pilotní projekt výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše jedné ze základních škol. A to nejen pro výrobu elektřiny z OZE, ale i jako podporu vzdělávání studentů.

Středočeský kraj

  1. Energetický management vytváří pro Středočeský kraj příležitost ke kontrole a řízení stavu a vývoje spotřeby energií a vody v budovách svých 271 organizací včetně Krajského úřadu Středočeského kraje. Zejména se jedná o účinné hospodaření s energiemi s cílem zvyšování energetické účinnosti, průběžné a automatizované monitorování spotřeb energií a stanovování dílčích cílů, cílových hodnot a akčních plánů pro oblast hospodárného nakládání s energiemi pro další období. Energetický management ve spojení se SW podporou a smart prvky (pro dálkový přenos dat z měřidel) představuje efektivní nástroj pro rozhodování o nastavení provozů objektů a investic na energetická opatření nebo obnovy majetku.
  2. V průběhu 5 let předpokládá Středočeský kraj energeticky optimalizovat více jak třetinu budov svých organizací. K plnění tohoto cíle by měly být realizovány desítky projektů na energetické úspory metodou EPC a projekt na zavedení centrálního energetického managementu včetně následné certifikace. Dále je plánována příprava realizace projektu na komunitní energetiku, podpora projektů na veřejná osvětlení obcí v rámci Středočeského kraje včetně smart řešení, podpora nízkoemisní a bezemisní veřejné dopravy a další projekty. Středočeský kraj se bude v oblasti energetiky řídit zejména schválenou Územní energetickou koncepcí SK (2017 -2041).